Atria signerar fem åtaganden för en hållbar framtid

Livsmedelsbranschen har gemensamt lanserat ett Hållbarhetsmanifest. Manifestet har arbetats fram av Livsmedelsföretagens hållbarhetsgrupp och godkänts av styrelsen.

Manifestet är ett frivilligt dokument som innehåller fem åtaganden för en hållbar och livskraftig svensk livsmedelsproduktion. Atria har signerat samtliga fem åtaganden.

1. En fossilfri industri
Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 vara fossilfria, innebärande både fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter.

2. Halvera matsvinnet
Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

3. Materialåtervinningsbara förpackningar
Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100% materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

4. Goda villkor i leverantörsled
Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

5. Effektivare vattenanvändning
Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.