Jordklotet

Att producera och leverera mat belastar miljön – det vet vi. Därför är vårt främsta mål att uppnå en koldioxidneutral livsmedelskedja, vår produktion och distribution ska alltså inte orsaka ett överskott av växthusgas i atmosfären. För att nå målet har vi fem fokusområden:

  1. Minska koldioxidutsläppen
  2. Förnybara energikällor
  3. Effektivisera energi- och vattenförbrukningen
  4. Miljövänliga förpackningar
  5. Halvera matsvinnet till 2030

Vad vi gjort hittills:

  • År 2020 minskade vi i Sverige vårt koldioxidutsläpp med 84% jämfört med år 2016, det till stor del tack vare övergången till grön el och att vi bytt ut oljepannor till biopannor på flera av våra anläggningar, samt använder fjärrvärme från närliggande biogasanläggningar.

  • Vi har i vår svenska produktion minskat vår energiförbrukning med 12% sedan 2017. Målet är att vi år 2025 ska ha minskat den med 15%. Vi har lyckats genom att bland annat effektivisera och byta ut viss utrustning på våra anläggningar, och som vår Kvalitets- & miljöchef Carsten enkelt beskriver det: ”Vi använder helt enkelt inte mer energi än vad vi behöver, står en lampa tänd i onödan – då släcker vi den” En viktig del av arbetet är vår certifiering ISO 50001 som är ett ledningssystem vi jobbar utifrån.

  • Atria investerar en stor summa pengar i forskning och innovation för att hitta nya lösningar. Det här har bland annat lett till Lönnebergas vakuumförpackade kyckling som har 57% mindre plaståtgång, och Lönnebergas smörgåsförpackningar som nu består av 50% bioplast.

  • Vi mäter allt vårt svinn, både det svinn som uppstår vid tillagningsprocessen och det som uppstår när det exempelvis trillar något på golvet eller blir en störning på produktionslinjen. Genom att noggrant mäta svinnet kan vi se var i produktionslinjen vi behöver sätta in åtgärder. Sist men inte minst ser vi till att skapa produkter av högsta kvalitet med så bra hållbarhet som möjligt.